Tiện ích

Biểu mẫu Danh sách sinh đăng ký tham gia hoat động (Mẫu 03)

Cập nhật: 02-04-2017 - Đăng bởi: Admin

Đây là mẫu dùng để lập danh sách sinh viên tham gia một hoạt động cấp Đoàn khoa hoặc cấp chi Đoàn lớp. Lưu ý: phải đủ ít nhất các thông tin như trong file Download

VIDEO HOẠT ĐỘNG
  • Giới Thiệu Khoa Công Nghệ Thông Tin
  • Ngành Hệ thống Thông tin
  • Ngành Công nghệ thông tin
  • Ngành Kỹ thuật phần mềm
  • Nghành Khoa học máy tính
  • Nhạc Kịch Số Nhọ
  • Giáo dục định hướng khoá K12
Ngày sinh: 27-9
Lớp: CDCNTT18A
ĐOÀN VIÊN TIÊU BIỂU
Sinh viên Nguyễn Duy Thanh
Sinh viên tiêu biểu
Image Slider
LIÊN KẾT HỮU ÍCH
Kênh hỗ trợ học vụ