Tiện ích

Hướng dẫn về Thực hiện miễn giảm học phí học phí, hỗ trợ học phí năm 2018 - 2019 (26-07-2018)

Hướng dẫn về việc thực hiện quy định miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập năm học 2018 - 2019

Biểu mẫu và tiêu chí sinh viên năm tốt 2016-2017 (01-10-2017)

Biểu mẫu và tiêu chí bình chọn sinh viên 5 tốt năm 2016-2017. Download

Quy định đánh giá điểm rèn luyện sinh viên của Trường (11-05-2017)

Quy đinh định đánh giá điểm rèn luyện sinh viên của Trường. Download

Biểu mẫu Danh sách sinh đăng ký tham gia hoat động (Mẫu 03) (02-04-2017)

Đây là mẫu dùng để lập danh sách sinh viên tham gia một hoạt động cấp Đoàn khoa hoặc cấp chi Đoàn lớp. Lưu ý: phải đủ ít nhất các thông tin như trong file Download

Biễu mẫu Dự trừ kinh phí hoạt động (Mẫu 02) (02-04-2017)

Đây là mẫu dùng để dự trù khi phí cho một hoạt động cấp Đoàn khoa hoặc cấp chi Đoàn lớp. Download

Biểu mẫu lập kế hoạch cho hoạt động (Mẫu 01) (02-04-2017)

Đây là mẫu dùng để lập kế hoạt cho một hoạt động để được duyệt và được tính điểm rèn luyện. Download

Biểu mẫu quy trình triển khai hoạt động (02-04-2017)

Đây là biểu mẫu dùng để mô tả quy trình triển khai một hoạt động để được tính điểm rèn luyện tại Đoàn khoa CNTT. Download

Quy định tính điểm hoạt động cho Đoàn viên năm 2016-2017 (08-12-2016)

Quy định tính điểm các hoạt động cho Đoàn viên năm 2016-2017. Download

Nội quy học tập Trường ĐHCN TP. HCM (03-10-2016)

Nội quy học tập Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh. Xem tại đây

Quy chế công tác học sinh, sinh viên Trường ĐHCN TP. HCM (03-10-2016)

Danh sách các quy chế công tác học sinh, sinh viên Trường ĐHCN TP. HCM . Xem tại đây

VIDEO HOẠT ĐỘNG
  • Giới Thiệu Khoa Công Nghệ Thông Tin
  • Ngành Hệ thống Thông tin
  • Ngành Công nghệ thông tin
  • Ngành Kỹ thuật phần mềm
  • Nghành Khoa học máy tính
  • Nhạc Kịch Số Nhọ
  • Giáo dục định hướng khoá K12
Ngày sinh: 27-9
Lớp: CDCNTT18A
ĐOÀN VIÊN TIÊU BIỂU
Sinh viên Nguyễn Duy Thanh
Sinh viên tiêu biểu
Image Slider
LIÊN KẾT HỮU ÍCH
Kênh hỗ trợ học vụ